Individualsamtaler og parterapi:

Individualterapi og par-terapi kan avtales direkte. Om du ønsker samarbeider jeg med din fastlege.

De relasjonelle utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning støtter muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.

Terapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk, patologisk eller forstyrret refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. Forskning har vist oss at den følelsesmessige kvaliteten i samspillet vi erfarer tidlig i livet, er med på å danne noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. Denne selvreguleringen, eller kreative tilpassingen, gjør seg også gjeldende i voksenlivet – på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.

Noen relasjonelle mønstre er etablert før vårt sanselige- og kognitive apparat var fullt utviklet, noe som kan gjøre dem vanskelig å forholde seg til på en oppmerksom og bevisst måte. Terapien gir oss mulighet til å la våre relasjonelle mønstre utspille seg følelsesmessig i en terapeutisk relasjon for å bli oppdaget, språkliggjort og forstått.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Terapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

Jeg er særlig inspirert av to av mine læremestre: psykiater og gestaltterapeut Gianni Francesetti, og hans forskning rundt  psykopatologi (DSM 5) som kreativ tilpassing for kontakt. Ler mer: Pain and Beauty.

Og psykologspesialist og gestaltterapeut Margherita Spagnouolo Lobb, og hennes arbeid i å beskrive sammenhengen mellom samtiden og samfunnet vi lever i og psykiske lidelser. Ler mer: Contemporay Distubances.

Jeg lener meg også til psykiater Giovanni Solona’s kliniske arbeid og relasjonsfortåelse innen feltet personlighetsfortyrrelser. Les mer: Oversettelse av språket som oppstår i en Borderline relasjon.

Kvalitetssikring:

Som medlem av European Association for Psychotherapy (EAP), og sertifisert psykoterapeut under EAP, er jeg forpliktet til regelmessig veiledning hos en MNGF-godkjent veileder, samt kontinuerlig faglig oppdatering. Jeg er underlagt Norsk og Europeiske Forening for Psykoterapi som forplikter meg til å forvalte de standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre høy kvalitet og forsvarlighet innen fagutøvelsen. Jeg er underlagt taushetsplikt. MNGF har også en egen klageinstans, et Faglig etisk råd (FER) som forvalter klagemulighetene,  som også inkluderer en forsikringsordning.

mer om MNGF.

Mer om Gestaltterapi

Mer om det humanistiske, eksistensielle menneskesyn, og den fenomenologiske metode.