Individualsamtaler og parterapi:

Individualterapi og par-terapi kan avtales direkte. Om du ønsker samarbeider jeg med din fastlege.

Behovet for kontakt og tilknytning er grunnleggende hos alle mennesker. Forskningen har vist oss at den følelsesmessige kvaliteten i det samspillet vi erfarer tidlig i livet, danner mønstre for regulering av følelser og sosial adferd.

De relasjonelle utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Terapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

Terapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk, patologisk eller forstyrret refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. Erfaring viser oss at når vi sammen evner å se individet i sammenheng med omgivelsene, er sjansen større for å få til varig endring.

Samtalen er viktig, men ikke alltid nok. Hvis du ønsker endring, kan dette også  skje ved øvelser og adferdseksperimentering mellom deg og terapeuten.

Jeg er særlig inspirert av to av mine læremestre: psykiater og gestaltterapeut Gianni Francesetti, og hans forskning rundt  psykopatologi (DSM 5) som kreativ tilpassing for å kontakte omgivelsene. Ler mer: Pain and Beauty.

Og psykologspesialist og gestaltterapeut Margherita Spagnouolo Lobb, og hennes arbeid i å beskrive sammenhengen mellom samtiden og samfunnet vi lever i og psykiske lidelser. Ler mer: Contemporay Distubances.

Jeg lener meg også til psykiater Giovanni Solona’s kliniske arbeid og relasjonsforståelse innen feltet personlighetsfortyrrelser. Les mer: Oversettelse av språket som oppstår i en Borderline relasjon.

Kvalitetssikring: Som medlem av European Association for Psychotherapy (EAP), og sertifisert psykoterapeut under EAP, er jeg forpliktet til regelmessig veiledning hos en MNGF-godkjent veileder, samt kontinuerlig faglig oppdatering. Jeg er underlagt Norsk og Europeiske Forening for Psykoterapi som forplikter meg til å forvalte de standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre høy kvalitet og forsvarlighet innen fagutøvelsen. Jeg er underlagt taushetsplikt. MNGF har også en egen klageinstans, et Faglig etisk råd (FER) som forvalter klagemulighetene,  som også inkluderer en forsikringsordning.

mer om krav og medlemskap i NGF (norsk gestaltterapute forening).

Mer om Gestaltterapi

Mer om det humanistiske, eksistensielle menneskesyn, og den fenomenologiske metode.